• சுய உதவி

இணைப்பு துண்டிப்பு மற்றும் மறு தொடக்கம்

தற்காலிக இடைநிறுத்தம்/செயலிழப்பு மற்றும் சேவையின் மறு தொடக்கம் -

  1. The Subscriber may avail temporary deactivation only when he is active in his subscription.
  2. Duration for which a subscriber can opt temporary deactivation is minimum 5 days and there is no upper capping.
  3. For a child connection, a subscriber can avail temporary deactivation policy individually. However if the subscriber wishes to avail the same for the parent connection, then the same must be availed for all the connections.
  4. Minimum balance of Rs. 100 + 3 days DBR will be required for Temp DA request.
  5. Subscriber can avail temporary deactivation as many times they want.
  6. Rs. 25 as restoration fee if such services have remained suspended continuously for a period not exceeding 3 months.
  7. Rs. 100 as re-activation fee if such services have remained suspended continuously for a period exceeding 3 months.