• ಸ್ವಸಹಾಯ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Quick way to connect with d2h Say Hi to Dia
Connect on WhatsApp(8750917917)
ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ 97818-97818
E 16/ E 18 ಟಿವಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷ 1800 1700 777
ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳು 1800 1700 333
ಚಾನೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ 1800 315 XXXX replace XXXX with channel number for 4 digits channels Ex. 1800 315 1234 With channel for 3 digits channel number, prefix “0” before channel number Ex. 1800 315 0123
ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು 97818 97818
ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ 1800 3150 002
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ 99028 99028
Update My Account (ONTV) Details 1800 315 7331
Do it YourSelf or Write to Us ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಿಳಾಸ Dish TV India Ltd. FC - 19, Sector 16A, Film City,Noida, Uttar Pradesh,India. Pin code-201301
• You can also contact us on toll free number 1800 212 212