• ಸ್ವಸಹಾಯ

ಸಿಸಿಐ

ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾಯ್ದೆಯ 2002 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 31 (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ d2h ಲಿಮಿಟೆಡ್ ("ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ d2h") ಅನ್ನು ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ("ಡಿಶ್ ಟಿವಿ") ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, (ಸಂಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ C-2016/12/463 ಭರಿಸುವುದು) ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ d2h ಲಿಮಿಟೆಡ್ 11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ:

a. ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ d2h (ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌‌ಪಾಂಡರ್‌‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮರು ಸಂರಚನೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ; ಮತ್ತು

b. ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ d2h ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ವೆಚ್ಚ.

ಕಮಿಷನ್‌ನ ವಿವರವಾದ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Notice_order_document/C-2017-12-463%20%28for%20uploading%29.pdf