• സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്

രൂ. 1.57* പ്രതിദിനം

2 കിഡ്‍സ് ചാനലുകൾ, വാരാന്ത്യത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ മൂവികൾ, കാർട്ടൂൺ ഷോകൾ, സിംഗ്-അലോങ് റൈമുകൾ, അതിലുപരിയും
പരസ്യരഹിത സേവനം

ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക
*ജിഎസ്‍‌ടി അധികം. ടി&സി ബാധകം.
കിഡ്‍സ് ആക്ടീവ്