രൂ. 1.43* പ്രതിദിനം

2 കിഡ്‍സ് ചാനലുകൾ, വാരാന്ത്യത്തിലെ പ്രത്യേക സിനിമകൾ, കാർട്ടൂൺ ഷോകൾ, സിംഗ്-അലോങ് റൈമുകൾ & അതിലുപരിയും
പരസ്യരഹിത സേവനം

ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക
*ജിഎസ്‍‌ടി അധികം. ടി&സി ബാധകം.
കിഡ്‍സ് ആക്ടീവ്