• സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്

Kids Active At just Rs. 1 for first 5 days .Thereafter the original price Rs.45.00 + 18 % GST = Rs. 53 per Month will be charged.

2 കിഡ്‍സ് ചാനലുകൾ, വാരാന്ത്യത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ മൂവികൾ, കാർട്ടൂൺ ഷോകൾ, സിംഗ്-അലോങ് റൈമുകൾ, അതിലുപരിയും
പരസ്യരഹിത സേവനം

ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക
*ജിഎസ്‍‌ടി അധികം. ടി&സി ബാധകം.
കിഡ്‍സ് ആക്ടീവ്