• സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്

കൺസ്യൂമർ കോർണർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക:-

അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ 97818-97818
ടിവിയിൽ e 16/ e 18 പിശക് 1800-170-0777
റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ 3 ദിവസങ്ങൾ എക്സ്‍ട്രാ 1800-170-0333
ചാനൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക 1800 315 XXXX replace XXXX with channel number for 4 digits channels Ex. 1800 315 1234 With channel for 3 digits channel number, prefix “0” before channel number Ex. 1800 315 0123
പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ 97818 97818
പുതിയ കണക്ഷന്‍ 1800 3150 002
ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക 99028-99028
ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു
• You can also contact us on toll free number 1800 212 212

 

'