കൺസ്യൂമർ കോർണർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക:-

അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ 97818-97818
ടിവിയിൽ e 16/ e 18 പിശക് 1800 1370 777
റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ 3 ദിവസങ്ങൾ എക്സ്‍ട്രാ 1800 1370 333
ചാനൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക 1800 3150 XXX
പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ 97818 97818
പുതിയ കണക്ഷന്‍ 1800 3150 002
ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക 91156 91156
ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു
• ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800 212 212 ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം
[xxx] എന്നത് അതാത് ചാനൽ നമ്പർ

 

'