• സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്

പരാതി പരിഹാര നടപടിക്രമം

പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും നടപടിക്രമവും:

a) കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്‍റർ പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. - (1) ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ ഓരോ ഡിസ്‍ട്രിബ്യൂട്ടറും, ഒരു സബ്‍സ്‍ക്രൈബറിൽ നിന്ന് പരാതി ലഭിച്ചാലുടൻ, ഓരോ തവണയും പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, ഡോക്കറ്റ് നമ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുണീക് നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് :

ആവശ്യമെങ്കിൽ അതോറിറ്റി അത്തരം ഡോക്കറ്റ് നമ്പറിനായി ഒരു ഫോർമാറ്റ് നൽകാവുന്നതാണ്‌.

(2) ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ എല്ലാ വിതരണക്കാരും കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്‍റര്‍ ഉറപ്പാക്കണം-
(a) പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, ഡോക്കറ്റ് നമ്പര്‍, പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സമയം, തീയതി,അതുപോലെ പരാതി പരിഹരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സമയം എന്നിവ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും;
(b) പരാതി പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച്, സബ്സ്ക്രൈബര്‍മാര്‍ സംതൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ, അവരെ പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും പരാതിയുടെ പരിഹാരത്തിന് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നോഡൽ ഓഫീസറിന്‍റെ പേരും കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറും അറിയിക്കുക.
പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള സമയപരിധി.- ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ എല്ലാ വിതരണക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബർമാരുടെ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിന് താഴെപറയുന്ന സമയപരിധി പിന്‍പറ്റന്നു-
(a) പരാതി ലഭിച്ച് എട്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എല്ലാ പരാതികള്‍ക്കും മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കണം:
ഓഫീസ് പ്രവർത്തിസമയത്തിനു ശേഷമുള്ള പരാതികൾക്കുള്ള മറുപടി അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിനത്തില്‍ നല്‍കുന്നതാണ്;
(b) ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ 'നോ സിഗ്നൽ' പരാതിയിലും തോണ്ണൂറു ശതമാനം വരെയെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം സിഗ്നൽ പുനസ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം;
(c) സബ്സ്ക്രൈബര്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ബില്ലിംഗ് സംബന്ധമായ പരാതികള്‍ പരാതി ലഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പരിഹരിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും തുക തിരികെ നല്‍കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സബ്സ്ക്രൈബര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതുമാണ്‌;
(d) ക്ലോസ് (ബി), ക്ലോസ് (c) എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത എല്ലാ പരാതികളിലും കുറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ച് നാൽപതു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടണം;
(e) ക്ലോസ് (c) യില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നവയില്‍ ബില്ലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ഒഴികെ മറ്റൊരു പരാതിയും എഴുപത്തിരണ്ടു മണിക്കൂറിനകം പരിഹരിക്കാതെ വിടാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.


ബി) നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുക .- (1) ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ ഓരോ വിതരണക്കാരും, ഈ ചട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ച തീയതി മുതൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരംഭിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടെലിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷേപണ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒന്നോ അതിലധികമോ നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിയോഗിക്കുക, വരിക്കാരുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, നിയമനം നടന്ന തീയതി മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ പദവി, നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ പേരുകൾ, വിലാസം, കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, ഫാക്സ് നമ്പർ എന്നിവ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകുക.

(2) ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ ഓരോ വിതരണക്കാരും-
(എ) അത്തരം നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം അല്ലെങ്കിൽ പദവി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നൽകുക,
(b) അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും കസ്റ്റമർ കെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സേവനത്തിലും പേരുകൾ, വിലാസം, കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ, ഇ-മെയിൽ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. വിലാസം, ഫേസിമൈൽ നമ്പർ നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ.

(3) സബ് റെഗുലേഷൻ (1) ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ പേരുകളിലോ ആശയവിനിമയ വിശദാംശങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ, ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ വിതരണക്കാരൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യും-
( a) അത്തരം മാറ്റം സംഭവിച്ച് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കുക,
(ബി) സബ് റെഗുലേഷൻ (2) ന്റെ ക്ലോസ് (ബി) പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയ അതേ രീതിയിൽ മാറ്റം വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക. < br>
(4) കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്റർ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വരിക്കാരന് തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ, അത്തരം വരിക്കാർക്ക് പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ വിതരണക്കാരന്‍റെ നോഡൽ ഓഫീസറെ സമീപിക്കാം.

(5) നോഡൽ ഓഫീസർ-
(a) വരിക്കാർ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പരാതികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും;
(b) പരാതി സ്വീകരിച്ച തീയതി മുതൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരിക്കാരന് ഒരു അംഗീകാരം നൽകുക. പരാതി നമ്പർ;
(c) പരാതി സ്വീകരിച്ച തീയതി മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരിക്കാരുടെ അത്തരം പരാതികൾ പരിഹരിക്കുക. അത്തരം പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത തീരുമാനം വരിക്കാരനെ അറിയിക്കുക.