• സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

Quick way to connect with d2h Say Hi to Dia
Connect on WhatsApp(8750917917)
അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ 97818-97818
ടിവിയിൽ e 16/ e 18 പിശക് 1800 1700 777
റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ 3 ദിവസങ്ങൾ എക്സ്‍ട്രാ 1800 1700 333
ചാനൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക 1800 315 XXXX replace XXXX with channel number for 4 digits channels Ex. 1800 315 1234 With channel for 3 digits channel number, prefix “0” before channel number Ex. 1800 315 0123
പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ 97818 97818
പുതിയ കണക്ഷന്‍ 1800 3150 002
ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക 99028 99028
Update My Account (ONTV) Details 1800 315 7331
Do it YourSelf or Write to Us ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു
അഡ്രസ്സ് Dish TV India Ltd. FC - 19, Sector 16A, Film City,Noida, Uttar Pradesh,India. Pin code-201301
• You can also contact us on toll free number 1800 212 212