• സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്

നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഫീസ്‌

d2h പ്ലാറ്റ്‍ഫോമിലെ നെറ്റ്‌വർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഫീസ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്:

പ്രൈമറി കണക്ഷന്
1 രൂ.130 വരെ + നികുതികൾ (രൂ.153.40 ഉൾപ്പെടെ. ടാക്സ്) പ്രതിമാസം ആദ്യ 200 ചാനലുകൾക്ക്.
2 രൂ.160 വരെ + നികുതികൾ (രൂ.188.80 ഉൾപ്പെടെ. നികുതികൾ) ചാനലുകൾക്ക് പ്രതിമാസം 200 ൽ കൂടുതൽ
3 ചാനൽ എണ്ണത്തിൽ മുഴുവൻ FTA + പെയ്‍ഡ് ചാനലുകൾ (നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട DD ചാനലുകൾ ഒഴികെ)

Note:
• സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് ശേഷിക്കുള്ളിൽ ചാനലുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിന് രണ്ട് SD ചാനലുകൾക്ക് തുല്യമായി ഒരു HD ചാനൽ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
• എന്‍സിഎഫിനു പുറമേ, സബ്‍സ്‍ക്രൈബർ എടുത്തിട്ടുള്ള പേ ചാനലുകള്‍ / ബൊക്കെകൾ എന്നിവയുടെ നിരക്ക് (ഡിആര്‍പി) അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കമ്പനിക്കുള്ള മൾട്ടി ടിവി പോളിസിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
• മള്‍ട്ടി-ടിവി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള എന്‍സിഎഫ് രൂ. 50 ഉം ഒപ്പം നികുതികളും – ഫ്ലാറ്റ് എന്‍സിഎഫ്
• സബ്‍സ്‍ക്രൈബർക്ക് ഏത് ചാനല്‍/ ബോക്കെകള്‍ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ ലഭ്യമാണ്. സബ്‍സ്‍ക്രൈബർക്ക് മിറർ ചാനലുകൾ നല്‍കുന്നതാണ് (പേരന്‍റ് കണക്ഷൻ പോലെ അതേ ചാനലുകൾ) എന്നിരുന്നാലും സബ്‍സ്‍ക്രൈബർക്ക് ആവശ്യമായ ചാനല്‍/ബൊക്കൈ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.
• എന്‍സിഎഫിനു പുറമേ, സബ്‍സ്‍ക്രൈബർക്ക് താന്‍ എടുത്തിട്ടുള്ള പേ ചാനലുകള്‍ / ബൊക്കെകൾ എന്നിവയുടെ നിരക്ക് (ഡിആര്‍പി) കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം

ഇത് ട്രായ് നൽകിയ പുതിയ എൻസിഎഫ് നിയമങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

ട്രായ് മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ പ്രകാരം, എഫ്‌ടി‌എ അല്ലെങ്കിൽ‌ പേ ചാനലുകൾ‌ കണക്കിലെടുക്കാതെ എൻ‌സി‌എഫ് കണക്കാക്കുന്നത് ചാനലുകളുടെ എണ്ണത്തിലാണ്.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ഇൻഫിനിറ്റി ആപ്പിലും ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

ക്ഷമിക്കണം സർ. പുതിയ ട്രായ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം, പുതുക്കിയ എൻസിഎഫ് പോളിസി പ്രകാരം എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും പണമടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

o ഞങ്ങൾ പുതിയ എൻസിഎഫ് പോളിസി നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കോംബോ/അ-ലാ-കാർട്ടെ എന്നിവയുടെ പ്രതിമാസ എംആർപിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
o സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കോംബോയുടെ പ്രതിമാസ എംആർപിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി സബ്സ്ക്രൈബറിന്‍റെ റീച്ചാർജ്ജ് തീയതി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.
o കോംബോയുടെ പ്രതിമാസ എം‌ആർ‌പിയിൽ വരുത്തുന്ന ഏത് മാറ്റവും എസ്എംഎസിലൂടെയും മറ്റ് രീതികളിലൂടെയും മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

o പുതിയ എൻസിഎഫ് പോളിസി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കോംബോകളുടെ പ്രതിമാസ എംആർപി പുതുക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കോംബോയുടെ പ്രതിമാസ എംആർപിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇത് ട്രായ് നൽകിയ പുതിയ എൻസിഎഫ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ്. o കോംബോയുടെ പ്രതിമാസ എംആർപിയിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റം എസ്എംഎസ്, മറ്റ് രീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.