• സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്

കണക്ഷൻ റീലൊക്കേഷൻ

ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കണക്ഷൻ മാറ്റുന്നതിനായി വരിക്കാരൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ, ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ വിതരണക്കാരൻ, സാങ്കേതികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ പ്രാവർത്തികതയ്ക്ക് വിധേയമായി, അത്തരം അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ച ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കണക്ഷൻ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം:

അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, സന്ദർഭം പോലെ, ഡിസ്‍ട്രിബ്യൂട്ടറിന് അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ. സബ്‍സ്‍ക്രൈബറിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കാം-
(i) അത്തരം റീലൊക്കേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍, പഴയ സ്ഥലത്തുള്ള ഔട്ട്‍ഡോർ ഉപകരണങ്ങള്‍ അഴിച്ച് പുതിയ സ്ഥലത്ത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ വിതരണക്കാരാൽ നിർദേശിച്ച ഇൻസ്റ്റലേഷന്‍ ചാർജിന്‍റെ ഇരട്ടി തുകയേക്കാൾ കൂടുതല്‍ ഈടാക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല

(ii) അത്തരം റീലൊക്കേഷന്‍ നടത്തുമ്പോള്‍, പഴയ സ്ഥലത്തുള്ള ഔട്ട്ഡോർ ഉപകരണങ്ങള്‍ അഴിച്ച് പുതിയ സ്ഥലത്ത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കില്‍ വിതരണക്കാര്‍ നിർദേശിച്ച ഇൻസ്റ്റലേഷന്‍ ചാർജില്‍ കൂടുതല്‍ ഈടാക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.