• સ્વયં સહાય

Kids Active At just Rs. 1 for first 5 days .Thereafter the original price Rs.45.00 + 18 % GST = Rs. 53 per Month will be charged.

2 Kids channels, Special movies on weekend,Cartoon Shows, sing-along rhymes & more
એડ-ફ઼્રી સર્વિસ

હમણાં સબ્સક્રાઇબ કરો
*જીએસટી અતિરિક્ત. નિયમો અને શરતો લાગુ.
કિડ્સ ઍક્ટિવ