• સ્વયં સહાય
ચૅનલની ઇમેજ

અમારા સબસ્ક્રિપ્શન પ્લાન જુઓ

અમારા દ્વારા નિર્મિત કૉમ્બોમાંથી શ્રેષ્ઠ સબસ્ક્રિપ્શ પ્લાન્સ મેળવો!

હવે તમે જોવા માંગતા હોય તે ચૅનલોની યાદી પસંદ કરી શકો છો. તમારી પસંદગી માટે શ્રેષ્ઠ ટેલિવિઝન અનુભવ બનાવવા માટે
વિવિધ વિશેષ અને કસ્ટમાઇઝ્ડ પૅક્સમાંથી પસંદ કરો.

* કિંમતમાં જીએસટી સમાવિષ્ટ નથી
* 30 દિવસના સબ્સક્રિપ્શન માટેની કિંમતો
*નેટવર્ક કેપેસિટી ફી અતિરિક્ત, લાગુ હોય તે પ્રમાણે