• સ્વયં સહાય

અમારો સંપર્ક કરો

Quick way to connect with d2h Say Hi to Dia
Connect on WhatsApp(8750917917)
એકાઉન્ટની માહિતી 97818-97818
ટીવી પર E 16/ E 18 ભૂલ 1800 1700 777
રિચાર્જ કરવા માટે અતિરિક્ત 3 દિવસ 1800 1700 333
ચૅનલ ઍક્ટિવેટ કરો 1800 315 XXXX replace XXXX with channel number for 4 digits channels Ex. 1800 315 1234 With channel for 3 digits channel number, prefix “0” before channel number Ex. 1800 315 0123
વિશેષ ઑફર્સ 97818 97818
નવું કનેક્શન 1800 3150 002
અમારી સાથે વાત કરો 99028 99028
Update My Account (ONTV) Details 1800 315 7331
Do it YourSelf or Write to Us અહીં ક્લિક કરો
ઍડ્રેસ Dish TV India Ltd. FC - 19, Sector 16A, Film City,Noida, Uttar Pradesh,India. Pin code-201301
• You can also contact us on toll free number 1800 212 212